Være et supplement til den offentlige helsetjenesten
Vi har ikke som mål å overta for offentlig helsetjeneste, men fungere som et supplement. Vi søker samarbeid med det offentlige helsevesenet for å sørge for best mulig hjelp til brukeren.


Ha helhetlig tenkning
Alle mennesker har verdi av den enkle årsak at de er mennesker. Respekt, medbestemmelse, empati og evnen til å se hele mennesket er viktige grunnprinsipper hos våre ansatte. Vi er opptatt av fysiske, psykiske, åndelige og kulturelle aspekter ved de vi yter hjelp til. 

Fokus på fagkompetanse; alle våre ansatte skal være trygge i jobben sin og utføre jobben sin på bakgrunn av faglige vurderinger. Vi følger opp våre ansatte aktivt med opplæring og diskusjoner slik at alle ansatte utfører sine oppgaver i tråd med lovbestemmelser, etiske prinsipper og faglige hensyn.